Behovet av en trivselmanual

På krocketbanan visar vi för varandra vilka finfina människor vi är. Krocket är en gentlemannasport.

Över tid kan en god anda ritualiseras

Tro det eller ej men i höstas kom starka känslor till uttryck inom Borås Krocketsällskap. Sådant händer förstås även inom lyckliga familjer. Hätska utfall behöver således inte bero på att ett antal svarta får börjat operera inom föreningen, åtminstone inte nödvändigtvis.

Historiskt sett bildas ofta krocketklubbar av redan etablerade kompisgäng. Av det skälet råder vanligtvis en god anda i dessa grupper, från start.

Även inom Borås Krocketsällskap har stämningen länge varit god. Men det rör sig om en ideell förening där vem som helst kan bli medlem. Därför blir medlemmarna vänner först genom de fina egenskaper som de visar upp för varandra när de spelar, när de träffas och umgås.

Eftersom krocket räknas som en gentlemannasport är det förstås givet på förhand att spelarna uppför sig väl mot varandra. I länder där krocketen varit etablerad länge råder som regel en mycket vänlig atmosfär på banorna. Den goda andan har så att säga ritualiserats.

På det viset liknar krocket curling, där spelarna alltid lyckönskar varandra före match. Man har också tagit för vana att berömma motståndarna när de åstadkommer något bra. Aldrig att någon öppet visar glädje över missar som motspelarna gör. När matchen genomförts tackar man varandra, förlorarna berömmer vinnarna.

Bör gå att skapa en kultiverad stämning

Vad som krävs för att etablera och vidmakthålla en god anda inom krocketen kan det dock råda delade meningar om. Fördenskull försöker styrelsen för Borås Krocketsällskap formulera en sorts ”trivselmanual”, i förhoppning om att den kan antas vid årsmötet 2020.

Det finns en hel del att hämta om etikett i reglerna; andra klubbar kan inspirera, inte bara i Sverige. Flera medlemmar i vår klubb har exempelvis varit i England och blivit varse vad ”gentlemanship” innebär.

Mycket finns att säga om idrottens potential att utveckla människor till mognad. Genom en positiv och empatisk attityd till motspelaren, eller sin nästa i största allmänhet, bör det vara möjligt att förkovra sig som individ.

Krocket kan alltså fungera som ett verktyg för att ta sig förbi självupptagenhet, trångsynthet och egoism. Rätt utövad kan sporten bidra till att inte vuxna människor får sina gråa hår förgäves.

Peter Hatters film ”The Croquet Players” speglar på ett bra sätt den kultiverade stämning som råder på gräsytorna i Storbritannien. Det bör vara möjligt att uppnå något liknande även i Borås.

Spelarna får inte stöd av auktoriteter

Precis när det blev aktuellt att fundera över vett och etikett inom Borås Krocketsällskap, kom det ett meddelande från Win & Tonic Croquet Club i Falkenberg. Där hade man enligt brittisk modell sammanställt ett antal förhållningsregler för sina medlemmar. Dessa tips är mycket användbara.

Rekommendationerna harmonierar väl med hur det brukar se ut i klubbar världen över. Klicka på länkarna längst ner på denna sida. Kolla till exempel hur trivselfrågor hanteras i Bristol, Canberra och Sandy Bay. The Croquet Association har också en hel del att anföra, liksom den informationsdigra webbplatsen Oxford Croquet.

Eftersom mycket av det som nämns nedan torde vara självklart för de flesta så bör det inte uppstå några större problem med efterlevnaden. Människor är dock olika, vilket vissa kan tänkas se som en svårighet. Vanliga konfliktområden är exempelvis att någon tar för lång tid på sig inför slag, en annan pratar för mycket och stör koncentrationen, en tredje flyttar sig inte tillräckligt långt från motståndaren när denna ska slå, och så vidare.

Dessa ämnen tas upp i den uppräkning av råd som finns i det följande. Och mer än en rådgivande funktion kan väl knappast en trivselmanual ha? Det måsta vara upp till de två vuxna människor (fyra vid dubbel) som befinner sig på banan att själva hitta rätt former för sitt umgänge. Någon auktoritet vid sidan av banan finns sällan att tillgå.

Egentligen finns det inte ens domare inom krocketsporten, åtminstone inte i traditionell mening. När det i större tävlingar uppstår en besvärlig situation på banan, så ropar en av spelarna på en ”referee”, vars uppgift det blir att bevaka och bevittna det slag som ska göras. Krocketspelare hör aldrig någon visselpipa ljuda.

En trivselmanual skisseras upp

ETIK OCH MORAL

* Visa dig från din bästa sida när du spelar
* Om du begår ett regelbrott ska du genast påtala det
* Medvetet regelbrott är fusk
* Sexuella eller rasistiska trakasserier får ej förekomma
* På banan råder drogfrihet
* Att ge missvisande information till motståndaren är en dålig sak
* Vidrör inte pinnen eller bågen när ett klot befinner sig i kontakt med dem

ATTITYD OCH LJUD

* Prata inte eller gör störande ljud när motståndaren förbereder eller gör slag
* Uppmuntra och ge beröm
* Undvik att ge instruktioner om de inte efterfrågas
* Ge inga negativa kommentarer när motståndaren gör ett mindre bra slag
* Anpassa ljudnivån
* Undvik att ha ljudet påslaget på mobilen
* Prata inte i telefon på banan eller i dess omedelbara närhet
* Rökning på banan och i dess närhet bör undvikas
* Hundar hålles kopplade på behörigt avstånd från banan
* Undvik att skada banan med klubban eller på annat sätt
* Använd inte skor som riskerar att göra märken i gräset

RYTM OCH TEMPO

* Var alltid redo när det är din tur att slå
* Lämna genast plats för din motståndare sedan du gjort ditt slag
* Läs spelet och placera dig på ett klokt sätt när din motståndare är i speltur
* Ofta är det en god idé att lämna banan då man ej är i speltur
* Var tyst och stilla när motståndaren ska till att slå
* Låt inte din skugga falla över motståndaren, eller gräsplätten där hans klot ligger
* Stå aldrig i motståndarens siktlinje
* Var diskret, gör dig osynlig då motståndaren ska slå
* Undvik förseningar före, under och efter spel
* Medveten masking och fördröjning av spelet får inte förekomma

SÄKERHET OCH HÄNSYN

* Innan du ska slå bör du förvissa dig om att du inte riskerar att skada någon
* Stå rätt när någon annan ska slå, inte för nära motståndare eller dubbelpartner
* Stå bakom klotet utom räckhåll för motståndarens klubba
* Var särskilt uppmärksam ifall barn vistas på spelområdet
* Det inte tillåtet att göra åverkan på utrustningen
* Aggressivt beteende hör inte hemma på banan

REGLER OCH RUTINER

* Spelarna i en match dömer själva
* Alla bör känna till reglerna
* Varken erbjud eller sök råd under tävling
* Klä dig gärna i vitt vid tävlingar
* Vinnaren av en match samlar in nypor och klot
* Öva inte omedelbart före en match
* Det gäller att vara lyhörd för motståndarens tolkning av reglerna
* Om spelarna inte kan komma överens om hur en situation ska tolkas kan det vara en god idé att göra om det sista slaget

Inspiratörer:

© Texten skyddas av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck och annan kopiering är förbjuden.
UPPDATERAD 2020-03-08